Regulamin Prac. Naukowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2016

Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu

z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia

Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych

w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Toruniu

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych

w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Toruniu

§1

Regulamin określa sposób, tryb i zakres korzystania z materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Toruniu, a także wymagania porządkowe związane z korzystaniem z materiałów archiwalnych.

W sprawach nieokreślonych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy zawarte w Zarządzeniu Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych oraz Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych.

§2

Osoba przystępująca do korzystania z materiałów archiwalnych lub ich reprodukcji w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Toruniu wypełnia „Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego” (zwane dalej: Zgłoszeniem), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Obejmuje ono dane użytkownika.

Integralną częścią Zgłoszenia jest „Wykaz zespołów (zbiorów) archiwalnych wykorzystanych w Pracowni Naukowej” (zwany dalej Wykazem zespołów), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

W odniesieniu do archiwaliów zawierających dane prawnie chronione wymagane jest dodatkowo wypełnienie przez Użytkownika „Oświadczenia o ochronie danych” (zwanego dalej Oświadczeniem), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. Niezależnie od tego Archiwum może zażądać złożenia przez użytkownika wyjaśnień, oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie posiadania uprawnień do zapoznania się z treścią tego typu archiwaliów (w tym pisemnej rekomendacji od opiekuna naukowego).

Podanie w Zgłoszeniu informacji niezbędnych dla bieżącego zarządzania udostępnianiem archiwaliów jest obligatoryjne. Pozostałe pola Zgłoszenia, graficznie wyróżnione na formularzu, wypełniane są opcjonalnie. Informacje należące do tej drugiej grupy służą analizie potrzeb badawczych, a ich ewentualne pominięcie nie powoduje ograniczenia uprawnień do korzystania z materiałów archiwalnych.

Użytkownik może w każdej chwili zaktualizować dane wpisane w Zgłoszeniu, podając datę modyfikacji.

Zgłoszenie uważa się za aktualne przez 12 miesięcy, licząc od ostatniej wizyty użytkownika w pracowni naukowej Archiwum.

§3

Informacje o materiałach archiwalnych niezbędne do złożenia zamówienia użytkownik wyszukuje samodzielnie. Podstawową pomoc w wyszukiwaniu materiałów archiwalnych stanowią posiadane przez Archiwum środki ewidencyjne i opracowania informacyjne, udostępniane w formie papierowej lub elektronicznej.

Pomoce ewidencyjno-informacyjne, o ile nie zawierają danych prawnie chronionych, są udostępniane przed złożeniem Zgłoszenia.

Ogólnych informacji o zasobie Archiwum, dostępnych pomocach ewidencyjno-informacyjnych i o zasadach udostępniania archiwaliów udzielają pracownicy Archiwum dyżurujący w pracowni naukowej.

§4

Materiały archiwalne lub ich reprodukcje udostępniane są na podstawie Zamówienia użytkownika (rewersu), którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. Zamówienia wypełnia się osobno dla każdej jednostki archiwalnej.

Każda udostępniana jednostka archiwalna opatrzona jest drukiem Rejestru udostępnienia materiałów archiwalnych (metryczką jednostki archiwalnej), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. Użytkownik zasobu powinien wpisać w odpowiednich polach datę korzystania z jednostki oraz swoje imię i nazwisko; może też podać temat swojej pracy (przedmiot badań).

§5

Materiały archiwalne, z których sporządzono reprodukcje (kserokopie, mikrofilmy, kopie cyfrowe), udostępniane są w takiej postaci. Udostępnienie tych materiałów w formie oryginałów wymaga każdorazowo zgody Dyrektora Archiwum.

Na wniosek użytkownika Archiwum może czasowo sprowadzić reprodukcje materiałów archiwalnych z innych archiwów państwowych, a w szczególnych przypadkach także z innych instytucji na podstawie porozumienia. Użytkownik pokrywa koszty opłaty pocztowej za przysłanie i odesłanie reprodukcji.

§6

Zamówione materiały archiwalne lub ich reprodukcje wydawane są uprawnionemu użytkownikowi przez dyżurującego pracownika z podręcznego depozytu pracowni przy każdorazowym korzystaniu z tych materiałów.

Maksymalna liczba oryginalnych jednostek archiwalnych, jaka może być udostępniona jednej osobie w ciągu dnia wynosi 10 jednostek archiwalnych. Ograniczenie wynika z wymogów zabezpieczenia zasobu. W uzasadnionych przypadkach liczba ta może zostać zmieniona przez kierownika oddziału.

W wypadku jednostek zawierających akta luźne o szczególnej wartości (np. dokumenty papierowe, druki ulotne, materiały ikonograficzne) udostępniane są kolejno pojedyncze jednostki.

W przypadku korzystania ze szczególnie cennych materiałów (wymienionych w punkcie 3) użytkownik przerywający pracę nad nimi i na krótki czas opuszczający pracownię naukową, może zostać zobowiązany do każdorazowego ich deponowania u dyżurującego.

Po każdorazowym zakończeniu pracy korzystający z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej zwraca je dyżurującemu, z dyspozycją ich zwrotu do magazynu lub zachowania w depozycie pracowni naukowej.

Jeżeli przerwa w korzystaniu z materiałów znajdujących się w podręcznym depozycie przekracza dwa tygodnie, są one zwracane do magazynu bez dyspozycji użytkownika. Podjęcie pracy nad nimi wymaga złożenia ponownego zamówienia.

§7

Na miejsce zajmowane w pracowni naukowej nie wolno wnosić przedmiotów i substancji mogących spowodować uszkodzenie archiwaliów (w tym artykułów spożywczych) a także teczek i toreb.

Użytkownik korzysta z udostępnionych materiałów w ramach złożonego Zgłoszenia, nie ingerując w ich układ i treść, zachowując dbałość o ich stan fizyczny i bezpieczeństwo.

W odniesieniu do wymagających tego materiałów archiwalnych użytkownik korzysta z rękawic ochronnych, które zapewnia Archiwum.

Korzystanie z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej powinno być prowadzone w sposób niezakłócający pracy innych użytkowników.

Wynoszenie poza pomieszczenie pracowni naukowej materiałów archiwalnych i pomocy ewidencyjno-informacyjnych przez użytkowników jest zabronione.

§8

W toku korzystania z materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych użytkownicy mogą nieodpłatnie wykonywać ich kopie cyfrowe własnym sprzętem, z zastrzeżeniem, że samodzielne kopiowanie:

jest dopuszczalne w zakresie niekomercyjnego użytku osobistego,
w szczególności dla wspierania pracy badawczej użytkownika i nie ma na celu uzyskania reprodukcji o szczególnych cechach jakościowych, zwłaszcza do celów publicystycznych i wydawniczych,

jest prowadzone przy użyciu aparatu fotograficznego w trybie cichym, bez stosowania statywu i dodatkowego oświetlenia, na stole, na którym materiały są wykorzystywane przez użytkownika, bez ingerowania w ich układ i formę (bez dodatkowego dociskania, prostowania, obciążania, itp.),

jest prowadzone przy użyciu rękawic ochronnych, o ile jest to wskazane ze względu na rodzaj i stan zachowania materiałów archiwalnych, z których wykonywane są kopie,

nie może być przesłanką do udostępniania oryginałów materiałów archiwalnych posiadających reprodukcje,

nie powoduje dodatkowego ryzyka naruszenia wolności i praw osób, których dane znajdują się w materiałach archiwalnych.

Powyższe uregulowania odnoszą się również do fotografowania obrazu z czytnika mikrofilmowego oraz ekranu komputerowego.

§9

Zbiory biblioteczne Archiwum Państwowego w Toruniu udostępnia się osobom korzystającym z materiałów archiwalnych. Do udostępniania zbiorów bibliotecznych przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§10

Do udostępniania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej przez Archiwum na podstawie cywilnych umów przechowania, mają zastosowanie odrębne regulacje.

§11

Rażące nieprzestrzeganie przez użytkownika zasad korzystania z materiałów archiwalnych może stanowić podstawę do wydania decyzji o odmowie udostępniania materiałów archiwalnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Toruniu
Data utworzenia:2018-12-31
Data publikacji:2018-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Artur Nogaj
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Nogaj
Liczba odwiedzin:39