Kadra Kierownicza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Kierownik Oddziału II
mgr Zbigniew Woźniak
tel. (056) 654-84-41

Kompetencje:

W zakresie swoich obowiązków kierownik Oddziału II podlega bezpośrednio Dyrektorowi Archiwum Państwowego w Toruniu. Do wspomnianych obowiązków należy:

1/kierowanie Oddziałem II – materiałów archiwalnych z XIX-XXI w.:
-opracowywanie okresowych planów pracy Oddziału II
-składanie sprawozdań z pracy Oddziału II
-egzekwowanie od podległych pracowników wykonania planów pracy
-nadzór i instruktaż metodyczny nad pracami prowadzonymi w Oddziale II
-określanie zakresu czynności podległych pracowników
-wnioskowanie w sprawach zatrudnienia, zwalniania, przeszeregowania pracowników, nagród i wyróżnień oraz stosowania kar regulaminowych
-pełna odpowiedzialność za budynek Archiwum Państwowego w Toruniu przy ul. Idzikowskiego 6 w Toruniu
-udział w Kolegium przy Dyrektorze Archiwum Państwowego w Toruniu
2/współpraca z Oddziałem III do spraw archiwów zakładowych i Pracownią Informacji Archiwalnej i Ewidencji w zakresie przejmowania akt oraz Oddziałem I i Kancelarią w zakresie kwerend;
3/opracowywanie zasobu archiwalnego zgodnie z ustalonymi planami pracy
4/popularyzacja wiedzy o zasobie archiwalnym, udział w konferencjach, zebraniach i naradach organizowanych w Archiwum
5/ zastępstwo dyrektora w czasie jego urlopu, choroby i wyjazdów służbowych.

 

Kierownik Oddziału III
mgr Piotr Robaczewski

tel. (056) 651-42-05

Kompetencje:

W zakresie swoich obowiązków kierownik Oddziału III podlega bezpośrednio Dyrektorowi Archiwum Państwowego w Toruniu. Do wspomnianych obowiązków należy:

1. Kierowanie Oddziałem III, a w szczególności:
-opracowywanie i egezkwowanie wykonania planów pracy oraz składanie sprawozdań z pracy Oddziału
-nadzór i instruktaż metodyczny nad pracami prowadzonymi w Oddziale
2. Całokształt prac wchodzących w zakres nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym, a w szczególności:
-przygotowywanie decyzji w sprawie tworzenia archiwów zakładowych w państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych,
-prowadzenie ewidencji państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne i zobowiązanych do prowadzenia archiwów zakładowych,
-prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych wchodzących w skład państwowego zasobu archiwalnego, gromadzonych w jednostkach organizacyjnych pod nadzorem Archiwum,
-prowadzenie dokumentacji nadzorowanych jednostek organizacyjnych,
-inicjowanie, opiniowanie i wnioskowanie o wydanie normatywów kancelaryjnych i archiwalnych przesyłanych do zatwierdzenia do Archiwum,
-przeprowadzanie kontroli archiwów zakładowych i lustracji, według zatwierdzonego przez dyrektora Archiwum planu, sporządzanie protokołów kontroli i lustracji, przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie terminowości i jakości ich wykonania,
-nadzorowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, wykonywanie ekspertyz archiwalnych i opiniowanie wniosków dotyczących generalnych i jednorazowych zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz prowadzenie rejestru zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
-kontrola nad prawidłowym przygotowaniem materiałów archiwalnych do przekazania Archiwum oraz we współpracy z kierownikami Oddziału II i Oddziału we Włocławku uzgadnianie terminów i warunków przejmowania archiwaliów,
-prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego we współpracy z Pracownią Informacji Archiwalnej i Ewidencji,
-szkolenie personelu archiwów zakładowych,
-instruktaż, konsultacje i doradztwo w zakresie spraw nadzoru archiwalnego.

Kierownik Oddziału we Włocławku
dr Tomasz Dziki
tel. (054) 232-28-57

Kompetencje:

W zakresie swoich obowiązków kierownik Oddziału we Włocławku podlega bezpośrednio Dyrektorowi Archiwum Państwowego w Toruniu. Do wspomnianych obowiązków należy:

1)ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych Oddziału,
-odpowiedzialność za właściwy stan zasobu, jego narastanie, opracowywanie i udostępnianie
-odpowiedzialność za budynek Oddziału we Włocławku
-kontrola stanu budynku Oddziału oraz zainstalowanych tam maszyn i urządzeń pod względem spełniania wymogów bezpieczeństwa pracy, sprawności systemów przeciwpożarowego i antywłamaniowego oraz zgłaszanie stosownych wniosków Dyrektorowi Archiwum
-troska o właściwe wyposażenie Oddziału
-nadzór nad personelem Oddziału
-reprezentacja Archiwum na zewnątrz i troska o jego interesy
-współpraca z miejscowymi władzami oraz instytucjami kulturalno-naukowymi
2)podpisywanie korespondencji wychodzącej z Oddziału, uwierzytelnianie wypisów, odpisów i reprodukcji materiałów archiwalnych z zasobu Oddziału dla użytkowników krajowych i zagranicznych;
3)opracowywanie planow pracy, sporządzanie szczegółowych sprawozdań z ich wykonania
4)obsługa organizacyjno – techniczna Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji;
5)prowadzenie ewidencji zasobu - księgi nabytków i ubytków, spisów oraz kartoteki zespołów
6) troska o nabytki biblioteki podręcznej
7) prace porządkowo-inwentaryzacyjne zgodnie z planami pracy
8) udzielanie konsultacji i porad w sprawach zasobu
9)popularyzacja wiedzy o zasobie archiwalnym - odczyty, wywiady, wystawy
10) udział w konferencjach, zebraniach, naradach organizowanych przez Archiwum
11)kierowanie realizacją zadań p.poż, bhp oraz obronnych w zakresie określonym przez Dyrektora Archiwum.

 

Kierownik Konserwacji
mgr Joanna Janowska
tel. (056) 622-47-54 wew. 27

Kompetencje:

W zakresie swoich obowiązków kierownik Pracowni Konserwacji podlega Zastępcy Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu. Do wspomnianych obowiązków należy:

1)organizacja prac konserwatorskich materiałów archiwalnych i stała współpraca z Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów,
2)badanie przyczyn uszkodzenia konserwowanego obiektu i ustalanie prawidłowego wykonania zabiegów restauracyjnych,
3)nadzorowanie zabezpieczania materiałów archiwalnych w zakresie zagwarantowania stałych i optymalnych warunków przechowywania materiałów archiwalnych, zgłaszanie potrzeb w zakresie wyposażenia magazynów archiwalnych w niezbędne urządzenia i sprzęt w porozumieniu z kierownikami Oddziałów
4)opracowywanie i egezkwowanie wykonania planów pracy oraz składanie sprawozdań z pracy

 

Kierownik Admin.-Gospod.
mgr Agata Krzemińska
tel. (056) 622-47-54 wew. 26

Kompetencje:

W zakresie swoich obowiązków kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego podlega bezpośrednio Dyrektorowi Archiwum Państwowego w Toruniu. Do wspomnianych obowiązków należy:

1) w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:
a) prowadzenie całokształtu spraw związanych z administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie użytkowanych budynków i pomieszczeń, zabezpieczanie przed pożarem i włamaniem,
b) utrzymanie porządku i czystości posesji i pomieszczeń użytkowanych budynków, dokonywanie z udziałem pracownika odpowiedzialnego za bhp i p.poż. oraz społecznym inspektorem pracy przeglądów technicznych budynków i pomieszczeń dla ustalenia niezbędnych potrzeb w zakresie prac remontowych,
c) prowadzenie ewidencji budynków Archiwum,
d) kierowanie działem administracyjno-gospodarczym:
-kierowanie pracą portiera-dozorcy i sprzątaczek
-określenie zakresu czynności podległych pracowników
-wnioskowanie w sprawach zatrudnienia, przeszeregowania, nagród, wyróżnień, premii oraz kar regulaminowych
-udział w Kolegium przy Dyrektorze AP
2) w zakresie spraw remontowych:
a) opracowanie planów remontów kapitalnych i bieżących w porozumieniu z dyrektorem Archiwum,
b) usuwanie zgłoszonych przez komórki organizacyjne drobnych usterek,
c) zlecanie przeglądów i konserwacji głównych instalacji i urządzeń w budynkach Archiwum w porozumieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za sprawy bhp i p.poż.
d) wyposażenie budynków i pomieszczeń w określone przepisami ilości i rodzaje sprzętu i urządzeń p.poż. w porozumieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za sprawy bhp i p.poż.,
e) zakupywanie materiałów i środków nietrwałych, materiałów biurowych dla potrzeb komórek organizacyjnych,
3) w zakresie spraw kancelaryjno – biurowych:
a)przyjmowanie korespondencji Archiwum i przedstawianie jej dyrektorowi lub zastępcy dyrektora do wglądu i dekretacji,
b)przekazywanie zadekretowanej korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych,
c)obsługa komórek organizacyjnych Archiwum w zakresie przyjmowania i rozdziału wszelkiego rodzaju korespondencji,
d)rejestrowanie spraw w spisach spraw (jeżeli nie należy to do kompetencji pracowników odpowiedzialnych za merytoryczne formalne załatwienie sprawy), a także gromadzenie i przechowywanie akt spraw załatwionych przez Archiwum lub w zakresie wyznaczonym przez dyrektora,
e)przygotowywanie korespondencji do wysłania i jej ekspedycja,
f)prowadzenie rejestru przesyłek poleconych,
g)obsługa centrali telefonicznej, faksu i telefonogramów,
h)przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji, a w razie potrzeby – kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,
i)prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,
j)przechowywanie korespondencji załatwianej bezpośrednio przez dyrektora i jego zastępcę,
k)rejestracja i przechowywanie zarządzeń wewnętrznych,
l)pisanie protokołów i notatek służbowych w zakresie ustalonym przez dyrektora,
m)załatwianie formalności związanych z wyjazdami służbowymi pracowników,
n)obsługa uroczystości i gości.
4) w zakresie spraw kadrowych:
a)prowadzenie dokumentacji i ewidencji pracowników, sporządzanie sprawozdań i prowadzenie statystyki,
b)dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z pracownikiem Archiwum oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
c)przygotowywanie sprawozdań dotyczących struktury zatrudnienia,
d)prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem pracowników,
e)załatwianie spraw dotyczących nagród i odznaczeń,
f)obsługa środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
g)wydawanie legitymacji pracowniczych i ubezpieczeniowych, świadectw pracy i zaświadczeń na podstawie posiadanych dokumentów,
h)załatwianie spraw z zakresu dyscypliny pracy, prowadzenie ewidencji obecności pracowników i wykorzystanych urlopów,
i)ewidencja i rozliczanie godzin nadliczbowych pracowników AP w Toruniu
5) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
a)kontrola warunków pracy w Archiwum, oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
b)sporządzanie i przedstawianie dyrektorowi Archiwum rocznych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
c)prowadzenie rejestru wypadków oraz przechowywanie dokumentacji wypadkowej i innej niezbędnej dokumentacji, sporządzanie i przedstawianie dyrektorowi Archiwum rocznych analiz i ocen wypadkowości,
d)ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie dokumentacji w ustalonym zakresie,
e)udzielanie wstępnego instruktażu bhp, organizacja szkoleń bhp,
f)udział w pracach komisji doraźnych zajmujących się problematyką bhp,
g)zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami i informowanie o nich dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych.
6) w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
a)sporządzanie i przedstawianie dyrektorowi Archiwum rocznych analiz stanu ochrony przeciwpożarowej zawierających propozycje w zakresie kierunków działania dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego,
b)sprawowanie kontroli nad właściwą pracą urządzeń p.poż, instalacji samoczynnego wykrywania pożaru, łączności telefonicznej oraz czuwanie nad prawidłowym oznakowaniem i utrzymaniem dróg ewakuacyjnych w porozumieniu z kierownikami Oddziałów,
c)przeprowadzanie okresowych kontroli stanu ochrony p.poż oraz opracowanie i przekładanie wniosków odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym,
d)instruowanie pracowników w zakresie zapobiegania pożarom i zwalczania pożarów,
e)prowadzenie dokumentacji w sprawie zabezpieczenia p.poż. Archiwum.
7) uczestnictwo w realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych
8) prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Toruniu
Data utworzenia:2018-12-31
Data publikacji:2018-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Artur Nogaj
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Nogaj
Liczba odwiedzin:103