Jesteś tutaj: Start / Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum załatwia sprawy na podstawie pisemnego wniosku (podania). Podanie powinno zawierać imię (imiona) i nazwisko osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie. Podanie może być wniesione pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo ustnie do protokołu.

Ponadto podanie powinno czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Archiwum, zgodnie z postanowieniami art. 217 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, na podstawie zachowanych akt wydaje odpisy dokumentów i zaświadczenia, jeżeli:
"1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2) osoba ubiegająca się o zaświadczenie uprawdopodobni swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.”
Przy wydawaniu odpisów i zaświadczeń obowiązują opłaty skarbowe, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000r. (Dz. U. nr 110 poz. 1176).
Z opłaty skarbowej są zwolnione m. in. podania o wydanie zaświadczeń w sprawach: ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczegółowych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów oraz w sprawach zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzenia za pracę.
Większość podań o wydanie zaświadczeń i odpisów w sprawach własnościowych, obywatelstwa, genealogii, stanu cywilnego, potwierdzenia zamieszkania podlega opłacie skarbowej, w tym:
opłacie o wartości 5 zł przy składaniu podania;
opłacie 11 zł za wydanie zaświadczenia;
opłacie 3 zł za urzędowe potwierdzenie zgodności z oryginałem 1 strony kopii. W przypadku usług świadczonych przez Archiwum odpłatnie, wymagane jest wniesienie zamówienia na piśmie z własnoręcznym podpisem.

Strona może działać osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. W sprawach mniejszej wagi można odstąpić od żądania pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Udostępnianie archiwaliów we wszystkich archiwach jest bezpłatne. Zbiory są udostępniane w pracowni naukowej po upływie 30 lat od chwili ich wytworzenia. Osoba zgłaszająca się do pracowni wypełnia formularz zgłoszenia użytkownika. Uczniowie i studenci powinni dołączyć rekomendację ze szkoły lub uczelni. Ogólne zasady udostępniania materiałów archiwalnych określone zostały w Zarządzeniu Nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 1 lutego 2013 roku. Szczegółowe unormowania dotyczące korzystania z akt w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Toruniu zawarte są w regulaminie wewnętrznym.

Pracownicy archiwum na pisemne zlecenie przeprowadzają odpłatne poszukiwania dokumentów dotyczących genealogii rodziny zleceniodawcy, niezbędnych mu dokumentów prawnych lub też określonego tematu naukowego. Po uzyskaniu danych o rodzaju poszukiwanych dokumentów oraz zakresie rzeczowym i chronologicznym akt, w których mają zostać przeprowadzone poszukiwania Archiwum ustala szczegółowy kosztorys wstępny. Wspomniany kosztorys jest ustalany w opraciu o cennik stanowiący integralną część Zarządzenia nr 1 Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu w sprawie zasad świadczenia usług archiwalnych z dnia 12.07.2002 (011-2/02).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Toruniu
Data utworzenia:2018-12-31
Data publikacji:2018-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Artur Nogaj
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Nogaj
Liczba odwiedzin:32