Ponowne wykorzystywanie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik do pisma Naczelnego Dyrektora AP znak DOU.800.4.2016 z dnia 4 czerwca 2016 r.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – komunikaty

Zasób archiwalny Archiwum Państwowego w Toruniu dostępny jest do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352). Wyjątki w tym zakresie dopuszczalne są ze względu na ustawowe ograniczenia dostępności materiałów archiwalnych, wynikające w szczególności z art. 6 powołanej ustawy albo z art. 16b ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Zasób archiwalny dostępny jest bez warunków w rozumieniu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem obowiązku wskazania twórcy utworu będącego materiałem archiwalnym poddanym ponownemu wykorzystywaniu, do którego to utworu Skarbowi Państwa – Archiwum Państwowemu przysługują autorskie prawa majątkowe albo prawa pokrewne. O zaistnieniu powyższych okoliczności zainteresowany użytkownik zostanie przez Archiwum powiadomiony.
Zasób archiwalny Archiwum Państwowego dostępny jest w trybie bezwnioskowym, chyba że za złożeniem wniosku przemawiają interesy użytkownika, zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego, także w celu ponownego wykorzystywania, jest bezpłatne – w zakresie samodzielnego pozyskiwania informacji przez zainteresowanych użytkowników, zarówno tych, które są dostępne w formach tradycyjnych, jak i w systemach teleinformatycznych. Opłaty są natomiast pobierane w przypadku zlecenia przez użytkownika dostarczenia mu informacji w szczególny sposób albo w szczególnej formie, wykraczających poza standardową ofertę informacyjną Archiwum i pociągających za sobą dodatkowe koszty. Zlecenia podlegające standardowym opłatom realizowane są w archiwach państwowych w trybie usług, na podstawie upoważnienia z art. 16 ust. 2a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – z tym jednak, że kalkulacja należności ogranicza się do ponoszonych kosztów, nie obejmując zysku.
Cennik usług Archiwum Państwowego

(usługi typowe)

Stawki podstawowe cen za usługi (w zł)

1. Reprodukcje:

A. kserokopie monochromatyczne z oryginału:

Ø format A4________________________________________ 2

Ø format A3________________________________________ 4

 

B. fotografowanie

- wykonanie fotografii cyfrowej przez Archiwum - 10

- przygotowanie materiałów archiwalnych do filmowania, fotografowania lub skanowania własnym sprzętem zamawiającego – 20 zł za 1 obiekt, którego wielkość nie przekracza formatu A3. Fotografowanie przy użyciu dodatkowego oświetlenia - 50 złza 1 obiekt.

C. skany

Ø skany obiektów ikonograficznych (bez ceny zapisu na nośniku; cena transmisji sieciowej wliczona):

§ format 13*18 standard jpg

do 349 dpi (1 zdjęcie)__________­­­______ 20

§ format 13*18 standard jpg

od 350 dpi (1 zdjęcie)________________ 25

§ skany 75 dpi 600*800 pikseli (1 zdjęcie)___ 10

§ skany niestandardowe (1 zdjęcie)__________ 25-50

Ø wydruki skanów ikonograficznych (A4):

§ czarno-białych _______________­­_________ 4

§ barwnych ____________________________ 8

Ø skany dokumentów tekstowych za 1 stronę; bez ceny zapisu na nośniku; cena transmisji sieciowej wliczona:__ 2

(powyższa cena jest pobierana także, gdy zamówienie nie obejmuje transmisji)

Ø wydruki skanów tekstowych (czarno-białe A4) __ 2

 

D. Zapis na nośniku _________________________________ 2

 

E. Kserokopie z druku zwartego (zbiory biblioteczne) ____ 1

2. Odpisy i wypisy

Ceny dotyczą każdej rozpoczętej strony (standard – 1800 znaków)

Ø odpisy (wypisy) z druku lub maszynopisu _________ 15

Ø odpisy (wypisy) z rękopisu ______________________ 25

3. Informacja archiwalna

Ø wyszukiwanie dokumentów, kwerendy: 25 zł za 1 godzinę pracy.

Ø udostępnianie raportów z archiwalnych baz danych:

(charakter usługowy ma przekazanie części albo całości baz danych zorganizowanych według kryteriów tematycznych. Nie stanowi natomiast usługi archiwalnej udostępnianie baz danych stanowiących ewidencję zasobu ani – włącznie z bazami tematycznymi – udostępnienie do wglądu, w Archiwum)

Ø wydruk – 1 strona ____________________________ 3

Ø transmisja elektroniczna – 1 MB _____­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________ 2;

W przypadku specyficznych utrudnień wynikających z charakteru zamówień składanych w zakresie podanym powyżej, ceny za usługę mogą być ustalane indywidualnie, w wysokości wyższej o 50 % od podanej powyżej. W szczególności do utrudnień takich zalicza się:

a) reprodukowanie dokumentów wielkoformatowych,

b) reprodukowanie wymagające wielokrotnych zmian ustawienia parametrów
(np. niejednakowa skala obrazu, przyciemnienie/rozjaśnienie, kontrast),

c) prowadzenie kwerendy lub sporządzanie odpisów (wypisów) na podstawie trudno czytelnych dokumentów rękopiśmiennych bądź obcojęzycznych,

d) operowanie dokumentami, których stan zachowania wymaga specjalnych środków ostrożności, zabezpieczeń lub zabiegów konserwatorskich.

Usługi ekspresowe
Cena usługi ulega podwyższeniu z tytułu realizacji zamówienia, na wniosek zamawiającego, w terminie wcześniejszym niż to wynika z terminarza realizacji zamówień – za skrócenie terminu – o 100%.

W przypadku zleceń nietypowych brane są pod uwagę następujące ewentualne czynniki mające wpływ na wysokość opłat albo na czas przygotowania lub przekazania informacji:
konieczność zaangażowania zewnętrznego specjalisty lub podwykonawcy;
konieczność przeprowadzenia ekspertyz w sprawie wpływu realizacji zlecenia na stan fizyczny materiałów archiwalnych;
zakres przetworzenia informacji niezbędnego dla realizacji zlecenia.
Od decyzji dyrektora Archiwum Państwowego w sprawie odmowy udostępnienia materiałów archiwalnych, w tym również udostępnienia w celu ponownego wykorzystywania, służy, w terminie 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji, odwołanie w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
Oferta Archiwum Państwowego w zakresie opłat, a także świadczenia realizowane w trybie usług archiwalnych mogą być zaskarżone przed organem właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów.
W przypadkach, gdy z przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wynika dopuszczalność złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie, wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. Od decyzji dyrektora Archiwum Państwowego, wydanej na skutek sprzeciwu służy, w terminie 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji, odwołanie w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Archiwum Państwowe nie jest stroną umów na wyłączność w zakresie korzystania z materiałów archiwalnych należących do jego zasobu archiwalnego. / Archiwum Państwowe zawarło umowę z dnia ……… na wyłączność w zakresie korzystania z materiałów archiwalnych należących do jego zasobu archiwalnego z …… [nazwa i siedziba drugiej strony umowy]. Umowa, zawarta na okres [daty skrajne umowy], obejmuje [opis materiałów archiwalnych będących przedmiotem umowy]. W zamian za udzielenie prawa wyłącznego Archiwum Państwowe uzyskało [zwięzły opis korzyści związanych z realizacja ustawowych zadań archiwów państwowych].
Kalkulacja standardowych opłat zamieszczonych w cenniku usług archiwalnych obejmuje następujące kategorie kosztów (jeśli faktycznie wystąpiły):
1) za odwzorowania (kopie) materiałów archiwalnych:

a) materiały eksploatacyjne / nośniki informacji,
b) energia,
c) amortyzacja sprzętu,
d) koszty osobowe bezpośrednie,
e) koszty administracyjne działalności usługowej,
f) obsługa księgowa,
g) nadzór prawny (weryfikacja dostępności danych),
h) ewidencja obiegu materiałów archiwalnych,
i) ewidencja zamówień,
j) ewidencja wykonanych prac,
k) nadzór konserwatorski,
l) zabiegi konserwatorskie,
m) eksploatacja lokalu,
n) konserwacja sprzętu i naprawy,
o) obsługa kancelaryjna,
p) koszty pocztowe.

2) za wyszukiwanie informacji (kwerendy) i sporządzanie odpisów:

a) koszty osobowe bezpośrednie,
b) obsługa księgowa,
c) nadzór prawny (weryfikacja dostępności danych),
d) obsługa kancelaryjna,
e) ewidencja wykonanych prac,
f) koszty pocztowe.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Toruniu
Data utworzenia:2019-01-01
Data publikacji:2019-01-01
Osoba sporządzająca dokument:Artur Nogaj
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Nogaj
Liczba odwiedzin:23